Search Home

Select Language    
Browse

Search Terms:
Database:


Keyword

Search Terms:
Database:


Advanced Search
Heading Keyword
Expert
Broadcast
Reserve

Set Session Filters
Active Filter Settings
No Active Filters


Cart
There are 0 titles in your cart.
Save Session
Close Session

Search History
Bib ID: 158546

Recommended Reading

Item List

First record | Previous record | Next record | Last record

Full | Items(5) | MARC

You searched Book & Serials - Bib ID: 158546
NLM Call No. WY157 ก492 2560
ISBN 9786163143198
Title การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ / ปิยะพร กองเงิน, บรรณาธิการ.
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Physical Description 151 หน้า : ภาพประกอบ.
Content Note ระยะตั้งครรภ์. 1, การซักประวัติ การฉีดวัคซีนบาดทะยัก การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด. 2, การตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์. 3, การตรวจครรภ์ การคาดคะเนอายุครรภ์ การกำหนดวันคลอดและการตรวจครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง. 4, การเจาะน้ำคร่ำ. 5, การตรวจ Non stress test: NST -- ระยะคลอด. 6, การตรวจภายในเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการคลอด. 7, การทำคลอดปกติ. 8, การทำคลอดรกและการตรวจรก. 9, การซ่อมแซมแผลฝีเย็บ. 10, การประเมิน APGAR score และการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีที่มีความเสียงสูง. 11, การรับทารกจากห้องผ่าตัด -- ระยะหลังคลอด. 12, การแช่ก้น. 13, การอบแผลฝีเย็บ. 14, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการป้อนนมทารกด้วยแก้ว. 15, การบีบเก็บน้ำนม. 16, การนวดกระตุ้นการดูดกลืน. 17, การอาบน้ำทารกแรกเกิด. 18, การฉีดยาและวัคซีนในทารกแรกเกิดทันที. 19, การเจาะเลือดทารกแรกเกิดเพื่อตรวจคัดกรองพัฒนาการ. 20, การส่องไฟทารกที่มีภาวะตัวเหลือง. 21, การตรวจภายในช่องคลอดและการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก -- เกณฑ์เฝ้าระวังในทารกแรกเกิด.
Subject Obstetrical nursing
Subject การพยาบาลสูติศาสตร์
Added Author ปิยะพร กองเงิน
Checked Out 0 On Reserve 0
Available 4 Requested 0
On Hold 0 Other 1
Total Items 5
Unsatisfied Requests 0 Total Requests 0
Items 1 - 5 / 5
1 Add record to cart
Call Number WY157 ก492 2560
Location KW_หนังสือทั่วไป
Copy 1
Status Available
Item Number 1900043971

2 Add record to cart
Call Number WY157 ก492 2560
Location KW_หนังสือทั่วไป
Copy 2
Status In Transit
Item Number 1900043972

3 Add record to cart
Call Number WY157 ก492 2560
Location KW_หนังสือทั่วไป
Copy 3
Status Available
Item Number 1900043973

4 Add record to cart
Call Number WY157 ก492 2560
Location KW_หนังสือทั่วไป
Copy 4
Status Available
Item Number 1900043974

5 Add record to cart
Call Number WY157 ก492 2560
Location KW_หนังสือทั่วไป
Copy 5
Status Available
Item Number 1900043975

Copyright © 2016 VTLS Inc. All rights reserved.

Visitor Counts :  website counter