Search Home

Select Language    
Browse

Search Terms:
Database:


Keyword

Search Terms:
Database:


Advanced Search
Heading Keyword
Expert
Broadcast
Reserve

Set Session Filters
Active Filter Settings
No Active Filters


Cart
There are 0 titles in your cart.
Save Session
Close Session

Search History
Bib ID: 158523

Recommended Reading

Item List

First record | Previous record | Next record | Last record

Full | Items(2) | MARC

You searched Book & Serials - Bib ID: 158523
DC Call No. 347.077 อ932ก 2560
ISBN 9786164409897
Author เอื้อน ขุนแก้ว
Title การบังคับคดีแพ่ง = Civil execution / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม).
Imprint กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2560.
Physical Description 379 หน้า.
Content Note ความทั่วไป -- ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- การบังคับคดี -- การขอให้บังคับคดี -- การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน -- เจ้าพนักงานบังคับคดี -- ผู้มีส่วนได้เสีย -- การยึดและการอายัด -- การขายทอดตลาด -- การงดการบังคับคดี -- การถอนการบังคับคดี -- การเพิกถอนการบังคับคดี -- การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- การร้องสอดชั้นบังคับคดี -- การขอกันส่วน -- การร้องขัดทรัพย์ -- การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย -- การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ -- การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน -- การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- การค้ำประกันในศาล -- ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี -- ภาคผนวก. 1, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง. 2, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560.
Subject การบังคับคดี
Subject วิธีพิจารณาความแพ่ง
Checked Out 0 On Reserve 0
Available 2 Requested 0
On Hold 0 Other 0
Total Items 2
Unsatisfied Requests 0 Total Requests 0
Items 1 - 2 / 2
1 Add record to cart
Call Number 347.077 อ932ก 2560
Location CL_หนังสือทั่วไป
Copy 1
Status Available
Item Number 1000188539

2 Add record to cart
Call Number 347.077 อ932ก 2560
Location CL_หนังสือทั่วไป
Copy 2
Status Available
Item Number 1000188540

Copyright © 2016 VTLS Inc. All rights reserved.

Visitor Counts :  website counter