Patron Access | Save Session | Close Session
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve Search Other Databases Expert Cart

Quick Search
Search Terms:
Anywhere
Books
Newspapers
Periodicals

Subset


Set Session Filters

Active Filter Settings
No Active Filters

Browse
Search Terms:

Database:

There are 0 titles in your cart.

Search History

Recommended Reading
You searched Book & Serials - Title: รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก / ดำเนินการโดย ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Bib Hit Count Scan Term
1   รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก / ดำเนินการโดย ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
1   รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2557 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารมุข ปรานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา = The proceedings of APHEIT conference 2014 / รวบรวมโดย ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
1   รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 : เปลี่ยนภาระเป็นพลัง : โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ / จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย 9 สถาบัน, วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี.
1   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สื่อสารสร้างสรรค์" คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร
1   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ห้องรอยัลจัสมิน โรงแรมจัสมินซิตี้ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 / บรรณาธิการ, วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, กิติยศ ยศสมบัติ.
1   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ" ประจำปี 2554 = Proceedings Ratchaphruek College Academic Conference 2011 / จัดทำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์
1   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน, วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี / จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ... [และอื่นๆ].
1   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560, 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว = Payap Uiniversity research symposium 2017 : full paper proceedings oral presentation, poster presentation / มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
1   รายงานเสวนานักวิจัย แนวทางการวิจัยร่วมสาขาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในภาคเหนือ : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 17, วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2542 / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1   รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่ ... (วันที่ ... กุมภาพันธ์ ... ถึงวันที่ ... กุมภาพันธ์ ...)

« 30 « 20 « 10 « Back  |  Forward » 10 » 20 » 30 »


Browse Search

Search Type:
Words:
Database:


Set Session Filters

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language